O projekcie

Projekt pn. "Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 487 954,51 zł, zaś wartość dofinansowania 1 229 003,68 zł.

Potrzeba realizacji wynika z o oczekiwań mieszkańców, władz gminy. Brak wyposażenia gminy w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi utrudnia dostęp osobom potrzebującym do opieki społecznej. Ograniczone są warunki do aktywizacji społeczno-zawodowej tej grupy osób, co pogłębia zjawisko ich wykluczenia społ. Niezbędne jest zatem wsparcie w infrastrukturę usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. Ze względu na niewystarczające środki finansowe w budżecie gminy nie można było do tej pory rozwiązać ww. sytuacji problemowej. Możliwość aplikowania o fundusze unijne otwiera szansę na inwestycję i zaspokojenie potrzeb interesariuszy

Przedmiotem projektu jest stworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica dla osób potrzebujących odpowiedniego wsparcia oraz specjalistycznej opieki.

W ramach projektu planuje się:

  1. Roboty budowlane.
  2. Zakup wyposażenia (w tym sprzęt na potrzeby prowadzenia terapii/zajęć, ułatwiający aktywizację; sprzęt rehabilitacyjny i medyczny który zostanie podłączony do sieci Internet z zastosowaniem technologii informacyjnych).
  3. Narzędzia TIK (strona internetowa do komunikacji elektronicznej z rodziną osoby niepełnoprawnej).

Celem nadrzędnym projektu jest zanik wykluczenia osób wymagających pomocy ze społeczeństwa. Ośrodek da możliwość lokalnej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Przewidywane są zajęcia, których głównym celem będzie przywrócenie w/w ludzi do aktywności społeczno-zawodowej, przez co zostaną zwiększone szanse na przywrócenie ich na usamodzielnienie się społeczno-ekonomiczne oraz przyswojenie nowych umiejętności.

Cel główny projektu:

  • Wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru wiejskiego a także poprawa jakości życia mieszkańców.
  • Poprawa stanu wyposażenia gminy Sosnowica w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępu do zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wyrównywanie różnic w jakości i dostępie do usług społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wzrost możliwości usamodzielnienia się i rozwoju osobistego.
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wzrost włączenia społecznego. W gminie poprawiony zostanie stan wyposażenia w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Utworzony zostanie ośrodek wsparcia dziennego dla osób wykluczonych, przez co poprawi się dostęp do opieki społecznej świadczonej na poziomie lokalnych społeczności osób potrzebujących wsparcia. Prowadzone będą zajęcia mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych, przez co zwiększone zostaną szanse na ich usamodzielnienie się społeczne i ekonomiczne, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych. Zmniejszeniu ulegnie zjawisko wykluczenia społecznego w gminie.

Efektem realizacji ww. prac będzie utworzenie w budynku Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Otrzymają one wsparcie w formie pobytu dziennego- terapie, rehabilitacja, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności społecznych i integracja ze środowiskiem. W związku z tym, iż w obiekcie będą przebywać osoby niepełnosprawne umysłowo, fizycznie oraz potrzebujące opieki stałej, budynek zostanie dostosowany do standardów lokalowych wymaganych dla tego typu obiektu oraz zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Obiekt dostosowany też będzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dla takiego typu budynków.